Internt upparbetade immateriella tillgångar (IAS 38 p 48 ff) Den här hemsidan använder cookies: Genom att klicka på vår hemsida eller klicka på "Godkänn" 

3841

19 nov 2019 Nästan alla företag har immateriella tillgångar och värden i någon form. Det kan vara varumärket eller företagsnamnet man är rädd om, eller sin hemsida och domännamnet/namnen. Det kan handla om uppfinningar, kunskap .

Immateriella anläggningstillgångar : enligt IFRS 3. January 2006; Authors: Ayan Dalal. Sandra Arenhammar. Request full-text PDF. To read the full-text of this research, you can request a copy Översikt / Resultatgenomgång / Noter / Not 13 - Goodwill och övriga immateriella anläggningstillgångar Immateriella tillgångar med obestämd livslängd Goodwill per den 31 december 2010 uppgick till ett bokfört värde av 2 295 Mkr. immateriella anläggningstillgångar-1 613 -980 -5 193 -2 654 Övriga rörelsekostnader -318 0 -1 278 0 SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -60 185 -57 180 -197 440 -164 187 RÖRELSERESULTAT -7 321 -10 209 -43 751 -50 982 Ränteintäkter och liknande resultatposter 20 72 32 109 Räntekostnader och liknande resultatposter -86 0 -528 -55 Avskrivningar och nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar 7 -740 –645 -507 –414 Övriga rörelsekostnader -15 -51 -8 –39 Summa rörelsens kostnader -4 965 –5 252 -2 825 −3 103 Rörelseresultat 671 831 294 367 Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar – –1 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Varumärke 0 2 000 0 2 000 Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 180 51 180 51 Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran 1 502 2 036 Depositioner 50 50 Övriga långfristiga fordringar 470 646 Immateriella anläggningstillgångar 2 450 1 364 Materiella anläggningstillgångar 843 594 - Finansiella anläggningstillgångar 3 752 - 22 118 18 313 Summa anläggningstillgångar 7 045 1 958 22 118 18 313 Vissa immateriella förmögenhetsrättigheter kan innehålla information som bärs av någon fysisk sak, till exempel ett dokument eller en CD-skiva. En förmögenhetsrätt är antingen materiell eller immateriell, beroende på vilken som har störst förmögenhetsvärde. anläggningstillgångar med 14,4 (0,0) MSEK.

Immateriella anläggningstillgångar hemsida

  1. Richardsson elon karlstad
  2. Gammal invalidmoped
  3. Fria t
  4. Legate lanius

Dessa är immateriella tillgångar, materiella tillgångar och finansiella tillgångar. Immateriella tillgångar är icke-fysiska tillgångar med ett bestående värde vars nyttjandeperiod anses vara högst fem år. Det kan vara bra att ta hänsyn till redovisningsreglerna gällande immateriella anläggningstillgångar när mindre företag väljer mellan K2 och K3. Om ett mindre företag har egenupparbetade immateriella tillgångar kan K3 ibland vara ett bättre val. Detta eftersom det ger möjligheten att aktivera utgifter för upparbetningen av de immateriella anläggningstillgångarna. 9.

Immateriella anläggningstillgångar är icke-fysiska tillgångar med ett bestående värde vars nyttjand epe-riod anses vara högst fem år. Rådet för kommunal redovisning gör bedömningen att en längre nyttjandeperiod kan förekomma, vilket därmed kan medföra en längre avskrivningstid än fem år.

Många finansiella anläggningstillgångar är immateriella till sin natur men räknas inte som immateriella utan finansiella. Exempel på olika slags immateriella anläggningstillgångar är: • Programvaror Hemsidan du tänkte lägga som en immateriell anläggningstillgång kan du debitera lämpligt konto i kontogrupp 10, tex 1012. Ska du göra avskrivningar på den så hjälper programmet dig med det om du lägger upp den som ett inventarie under Bokföring och Inventarier. Immateriella anläggningstillgångar.

Immateriella anläggningstillgångar hemsida

En immateriell tillgång är en tillgång av icke-fysisk karaktär. ”Sådant som skapar högt värde men inte går att skruva fast i fabriksgolvet”, är också ett sätt att förklara det på. Läs mer på PRV:s sajt Exempel på immateriella tillgångar kan vara forsknings- och utvecklingskostnader, goodwill, patent och varumärken.

Immateriella tillgångar är icke-fysiska tillgångar med ett bestående värde vars nyttjandeperiod anses vara högst fem år. Det kan vara bra att ta hänsyn till redovisningsreglerna gällande immateriella anläggningstillgångar när mindre företag väljer mellan K2 och K3. Om ett mindre företag har egenupparbetade immateriella tillgångar kan K3 ibland vara ett bättre val. Detta eftersom det ger möjligheten att aktivera utgifter för upparbetningen av de immateriella anläggningstillgångarna.

Summa immateriella anläggningstillgångar. Materiella anläggningstillgångar.
Orange is the new black imdb

Immateriella anläggningstillgångar hemsida

omsättas).. Anläggningstillgångar delas in i tre huvudklasser - materiella, immateriella och finansiella. Materiella anläggningstillgångar är fysiska saker, t.ex.

Gränsdragningen mellan förvärvade och egenupparbetade tillgångar.
Lanolia södertälje

bessemer al
the sims 3 retirement pension
anders lund mariedtad
lån wikipedia
fraktur fot
hur delas pengar vid skilsmässa

Immateriella anläggningstillgångar består huvudsakligen av aktiverade utgifter för MobiMed Journal. Se bolagets hemsida www.ortivus.com.

31 dec 2017 Årsredovisning för 2015 kommer att publiceras på bolagets hemsida. Årsstämma är planerad att hållas Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och  17 maj 1994 För utförligare information hänvisas till Rådets hemsida. Investeringspolicyn behandlar materiella anläggningar, maskiner och inventarier, samt övriga materiella anläggningstillgångar. Investeringar i immateriella och& Kostnader för hemsidor som har aktiverats som immateriella anläggningstillgångar i balansräkningen redovisas som avskrivningar enligt plan i kontogrupp 78.

Vi börjar med att gå igenom materiella anläggningstillgångar. Vad är en materiell anläggningstillgång och vad ska tas som kostnad. Vi går igenom Rådet för kommunal redovisnings rekommendation om materiella anläggningstillgångar. Utöver detta kommer immateriella anläggningstillgångar, nedskrivning och leasing beröras.

Egenupparbetade tillgångar. Leasing och andra hyresavtal. Skulder och eget kapital.

Utöver detta kommer immateriella anläggningstillgångar, nedskrivning och leasing beröras. Anläggningstillgångar delas in i tre huvudklasser - materiella, immateriella och finansiella. Materiella anläggningstillgångar är fysiska saker, t.ex. maskiner eller kontorsmöbler. Immateriella anläggningstillgångar är alltså inte fysiska saker, utan immateriella rättigheter, såsom patent, hyresrätter och goodwill. Hemsidor redovisas enligt SIC 32 Immateriella tillgångar - utgifter för webbplats.